Paraskevi Koutrolou-Sotiropoulou

Department of Cardiology, Hygeia Hospital, Athens, Greece

  • OrcidID

Articles by Paraskevi Koutrolou-Sotiropoulou

Arrhythmogenic Mitral Valve Prolapse

Theofanis George Korovesis, Paraskevi Koutrolou-Sotiropoulou, Demosthenes G Katritsis, et al

Published:

Citation: Arrhythmia & Electrophysiology Review 2022;11:e16.