Yu Xia Zhao

Articles by Yu Xia Zhao

Advances in Cardiovascular Imaging for Detection of Vulnerable Plaques

Yun Zhang, Cheng Zhang, Wen Qiang Chen, et al

Citation: Asia-Pacific Cardiology 2007;1(1):29-30