Yoshihisa Kinoshita

Job title
MD
Organization
Department of Cardiology, Toyohashi Heart Center, Toyohashi, Japan