Yoshihisa Kinoshita

MD

Department of Cardiology, Toyohashi Heart Center, Toyohashi, Japan