Xiangqing Kong

First Affiliated Hospital, Nanjing Medical University, Nanjing, China

Articles

Levosimendan in Europe and China: An Appraisal of Evidence and Context

Xiangqing Kong, Xinqun Hu, Baotong Hua, et al

Published:

Citation: European Cardiology Review 2021;16:e42.