Sotiris C Plastiras

Echocardiography Unit, Bioiatriki SA, Bioiatriki Healthcare Group, Athens, Greece

Articles by Sotiris C Plastiras

Arrhythmias and Conduction Disturbances in Autoimmune Rheumatic Disorders

Sotiris C Plastiras, Haralampos M Moutsopoulos,

Published:

Citation: Arrhythmia & Electrophysiology Review 2021;10(1):17–25.