Aizai Azan Bin Abdul Rahim

MD, FESC, FACC

National Heart Institute, Kuala Lumpur, Malaysia

Articles

Influence of Race in the Association of Diabetes and Heart Failure

Hou Tee Lu, Rusli Bin Nordin, Aizai Azan Bin Abdul Rahim, et al

Citation: US Cardiology Review 2018;12(1):17–21.