Konstantinos Toutouzas

First name
Konstantinos
Last name
Toutouzas
Job title
University of Athens, Athens, Greece
Editorial Board
European Cardiology