Adelino Leite-­‐Moreira

First name
Adelino
Last name
Leite-­‐Moreira
Job title
University of Porto, Portugal
Editorial Board
Cardiac Failure Review