Protecting patients with CAD beyond the stent: highlighting the gap between evidence and clinical practice

The following event is intended for Healtcare Professionals. If you are not a healthcare
Professional please click here www.astrazeneca.com

Protecting patients with CAD beyond the stent: highlighting the gap between evidence and clinical practice

Location: Trinity Hall, Trinity College, Cambridge University, England, UK
Session 2: Tuesday 10th October 2017 @ 18:00
This meeting has been organised and paid for by AstraZeneca, in collaboration with Radcliffe Cardiology and European Cardiology Review

HAVE A QUESTION?

To ask a question please email questions@radcliffecardiology.com and we will post your question

This online meeting is designed for healthcare professionals involved the management and treatment pathway of ACS patients, from the hospital specialists, cardiology-related department including the Emergency services, as well as GP’s with a specific interest in cardiology.

This event will offer a scientific platform to review and discuss the duration of therapy to and beyond 12 months for ACS patients.

The presentations will focus on clinical trial and real-world evidence for the short and long-term benefits of DAPT following ACS and will review current guidelines. There will also be a discussion around disparities between evidence/recommendations and everyday practice worldwide. The meeting will also provide a forum for debate and to share experiences.

Prof Lina Badimon (Moderator)
Prof Lina Badimon is the Director of the Cardiovascular Science Institute (ICCC) in Barcelona in the Hospital Santa Creu and San Pau, Director of the Cardiovascular Research Chair of the Autonomous University of Barcelona and Director of the UNESCO Chair in Biomedical Sciences Training and Research.
Her research activities focus on thrombosis and hemostasis, atherosclerosis and ischemic heart disease. She has published over 500 articles in highly qualified scientific journals with her work highly quoted in the scientific literature and she is an Editorial Board member for various international scientific journals.

 

Dr Dominick Angiolillo
Dr Angiolillo joined the University of Florida College of Medicine – Jacksonville in 2004. Currently, Dr Angiolillo is a professor of medicine with tenure status. He is also the director of Cardiovascular Research, program director of the Interventional Cardiology Fellowship Program and a staff cardiologist and interventional cardiologist with the University of Florida Health System. Dr Angiolillo is board certified by the American Board of Internal Medicine in internal medicine, cardiovascular disease and interventional cardiology.

 

Dr Christopher Granger
Dr Granger, MD is a Professor of Medicine in the Division of Cardiology and a member of the Duke Clinical Research Institute, Duke University School of Medicine in North Carolina, USA. Dr Granger is a Fellow of the American College of Cardiology, the American Heart Association and of the European Society of Cardiology. His primary research interests are in the conduct and methodology of large randomized trials in heart disease. He is Associate Editor of the American Heart Journal and serves on the editorial board of the Journal of American College of Cardiology.

 

Prof Johanne Silvain
Prof Johanne Silvain is a Professor of Medicine at the University of Pierre and Marie Curie in Paris, France. He is an interventional cardiologist, with expertise in coronary angioplasty and CTO and is the Director of the Coronary Intensive Care Unit. He qualified at the University of Medicine of Paris (UPMC) and has authored over 100 publications in established and respected journals. Dr Silvain’s research interests lie in the area of thrombosis (thrombotic composition) to antithrombotic (anticoagulant and antiplatelet agents) and its consequences on bleeding and transfusion.

This online meeting aims to:

  1. Raise awareness of the high and persistent ongoing ischemic risk of CAD patients with a prior MI (Apollo Helicon, Preclude, Prospect, Epicor, Grace, Reach, Frisc)
  2. Highlight the gap between body of evidence (RCTs, RWE and guidelines recommendations/ address updates) and daily practise at 12 months (OAP choice and DoT) and beyond
  3. Understand why the gaps happen and what can be done to address those
Topic Speaker
Welcome and Introductions
The gap between evidence and clinical practise
Lina Badimon
Recognition of the ongoing ischemic risk our patients face Johanne Silvain
Individualised patient approaches for DAPT; duration to 12 months Chris Granger
Individualised patient approaches for DAPT; duration beyond 12 months Dominick Angiolillo

 

Important Information for Healthcare Professionals:

Brilique®, tikagrelori 90 mg ja 60 mg kalvopäällysteinen tabletti. Käyttöaiheet: Samanaikaisesti asetyylisalisyylihapon (ASA) kanssa aterotromboottisten tapahtumien ehkäisyyn aikuisilla potilailla, joilla on akuutti koronaarioireyhtymä (ACS) tai aiemmin ollut sydäninfarkti (MI) ja joilla on suuri aterotromboottisen tapahtuman riski. Annostus ja antotapa: Brilique-valmistetta käyttävien potilaiden tulee ottaa päivittäin myös asetyylisalisyylihappoa pienellä ylläpitoannoksella 75-150 mg, ellei se ole nimenomaisesti vasta-aiheista. Akuutti koronaarioireyhtymä Brilique-hoito aloitetaan yhdellä 180 mg:n latausannoksella ja sitä jatketaan tämän jälkeen ottamalla 90 mg kaksi kertaa vuorokaudessa. On suositeltavaa jatkaa hoitoa 12 kuukautta, paitsi jos sen keskeyttäminen on kliinisesti aiheellista, muutoin hoidon ennenaikaista keskeyttämistä tulee välttää. Aiempi sydäninfarkti Pitkäaikaista hoitoa tarvitseville potilaille, joilla on vähintään yhtä vuotta aiemmin ollut sydäninfarkti ja joilla on suuri aterotromboottisen tapahtuman riski, suositeltu Brilique-annos on 60 mg kaksi kertaa vuorokaudessa. Hoito voidaan aloittaa ilman keskeytystä jatkohoitona yhden vuoden Brilique 90 mg -hoidon tai muun adenosiinidifosfaatti- (ADP-) reseptorin estäjällä toteutetun hoidon jälkeen ACSpotilailla, joilla on suuri aterotromboottisen tapahtuman riski. Hoito voidaan myös aloittaa enintään 2 vuoden kuluessa sydäninfarktista tai yhden vuoden sisällä aiemman ADP-reseptorin estäjähoidon päättymisestä. Tietoa Brilique-valmisteen tehosta ja turvallisuudesta yli 3 vuoden pitkäaikaishoidossa on vähän. Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäille potilaille eikä potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta tai lievä maksan vajaatoiminta. Ei suositella dialyysipotilaille. Turvallisuutta ja tehokkuutta ei ole osoitettu alle 18 vuotiaille. Antotapa: Suun kautta joko ruoan kanssa tai ilman, tabletit voidaan myös murskata ja sekoittaa veteen. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Aktiivinen patologinen verenvuoto. Aikaisempi kallonsisäinen verenvuoto. Vaikea maksan vajaatoiminta. Tikagreloria ei saa käyttää samanaikaisesti voimakkaiden CYP3A4-estäjien (esim. ketokonatsolin, klaritromysiinin, nefatsodonin, ritonaviirin ja atatsanaviirin) kanssa, sillä samanaikainen käyttö voi lisätä huomattavasti tikagrelorialtistusta. Varoitukset: Lisääntynyt verenvuotoriski: varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla on verenvuototaipumus tai jotka saavat samanaikaisesti verenvuotoriskiä lisääviä lääkkeitä kuten esim. tulehduskipulääkkeitä (NSAID). Kirurgiset toimenpiteet: potilaiden tulee ilmoittaa Briliquen käytöstä lääkärille tai hammaslääkärille suunniteltaessa kirurgista toimenpidettä sekä ennen uusien lääkkeiden käytön aloittamista. Elektiivisten toimenpiteiden yhteydessä, mikäli antitromboottista vaikutusta ei haluta, Brilique –hoito tulee keskeyttää 7 päivää ennen toimenpidettä. Ohitusleikkausten (CABG) yhteydessä merkittäviä verenvuotoja oli saman verran kuin klopidogreelillä, kun Brilique -hoito keskeytettiin vähintään 2 päivää ennen toimenpidettä. Aikaisempi iskeeminen aivohalvaus: ei suositella yli vuoden kestävää hoitoa. Bradykardiatapahtumat: varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla on lisääntynyt bradykardiatapahtumien riski tai joilla on käytössään bradykardiaa aiheuttava lääkitys. Hengenahdistus: jos potilaalla esiintyy uutta, pitkittynyttä tai pahentunutta hengenahdistusta, se tulee tutkia tarkoin ja jos potilas ei siedä Brilique –lääkitystä, se tulee lopettaa. Kreatiniinin kohoaminen: munuaistoiminta on tutkittava kuukauden päästä hoidon aloittamisesta sekä tämän jälkeen tavanomaisten hoitotoimenpiteiden mukaisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ≥75 - vuotiaisiin potilaisiin sekä potilaisiin, joilla on keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta. Virtsahapon kohoaminen: varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on aiemmin ollut hyperurikemia tai kihtiartriitti. Ei suositella potilaille, joilla on virtsahapponefropatia. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Akuuttia koronaarisyndroomaa hoidettaessa on raportoitu heitehuimausta. Potilaiden, jotka kokevat heitehuimausta, tulee siksi noudattaa varovaisuutta ajaessa tai koneita käyttäessä. Muuta, ks. valmisteyhteenveto. Yhteisvaikutukset: Brilique–valmisteen käyttö voimakkaiden CYP3A4 –estäjien kanssa on vasta-aiheista. Muiden lääkevalmisteiden vaikutus Brilique –hoitoon tai Brilique –valmisteen vaikutukset muihin lääkevalmisteisiin, ks. valmisteyhteenveto. Raskaus ja imetys: Ei suositella raskaana oleville. Päätös rintaruokinnan lopettamisesta tai lääkityksen keskeyttämisestä tulee tehdä ottaen huomioon rintaruokinnan edut lapselle ja hoidon edut naiselle. Haittavaikutukset: Hyvin yleisinä hengenahdistus, lisääntynyt mustelmataipumus, spontaani hematooma, verenvuototaipumus, hyperurikemia . Muut ks. valmisteyhteenveto. Pakkaukset ja hinnat (vh + alv): 90mg: 56 tbl 84,03 €, 168 tbl 232,32 €, 100 tbl 155,22 € (90 mg, sairaalapakkaus, ei korvattava). 60mg: 56 tbl 77,47 €, 168 tbl 199,13 € Korvattavuus: Brilique 90 mg: rajoitetusti peruskorvattava ja erityiskorvattava 65% (reseptimerkintä: sepelvaltimotautikohtaus ja pvm + 206). Brilique 60 mg rajoitetusti peruskorvattava (386) ja rajoitetusti erityiskorvattava (287) 1.4.2017 alkaen. Tutustu huolellisesti Brilique valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä esim. osoitteessa www.terveysportti.fi Pohjautuu 18.05.2017 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätietoja: AstraZeneca Oy, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo, puh. 010 23 010, www.astrazeneca.fi. BR2337 5/17FI


 

Adverse Events should be reported. Reporting forms and information can be found at www.mhra.gov.uk/yellowcard. Adverse events should also be reported to AstraZeneca on 0800 783 0033.
DOP : September 2017 - GB 8401