Shao Liang Chen

Organization
Department of Cardiology, Nanjing First Hospital, Nanjing Medical University; Nanjing; Department of Cardiology, Nanjing Heart Center; Nanjing-PRC