Neprilysin inhibition: a new therapeutic option for type 2 diabetes?

Citation
Esser N, Zraika S. Diabetologia 2019;62:1113–22.